دسترسی سریع
برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Barzan_BahramiKamangar
- 087-33620551
سید علی جوهری
سید علی جوهری مدیر گروه شیلات
گروه شیلات دانشیار
a.johari [at] uok.ac.ir https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KdEeCEAAAAAJ
- -
وحید زادمجید
وحید زادمجید -
گروه شیلات دانشیار
v.zadmajid [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Vahid_Zadmajid
- -
فرزاد غیاثی
فرزاد غیاثی -
گروه شیلات استادیار
f.ghiasi@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Ghiasi
- -
حبیب الله محمدی
حبیب الله محمدی -
گروه شیلات استادیار
ha.mohammadi@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Habibiollah_Mohammadi
- -
عرفان کریمیان
عرفان کریمیان -
گروه شیلات استادیار
e.karimian [at] uok.ac.ir
- -