دسترسی سریع
مهتاب پیرباوقار
مهتاب پیرباوقار -
گروه جنگلداری دانشیار
m.bavaghar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mahtab_PirBavaghar
- -
وحید حسینی
وحید حسینی -
گروه جنگلداری استادیار
V.Hosseini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Vahid_Hosseini
- -
نقی شعبانیان
نقی شعبانیان رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی
گروه جنگلداری دانشیار
N.shabanian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naghi_Shabanian
- -
هدایت اله غضنفری
هدایت اله غضنفری -
گروه جنگلداری دانشیار
hedayat [at] uok.ac.ir
- -
لقمان قهرمانی
لقمان قهرمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی
گروه جنگلداری دانشیار
l.ghahramany [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Loghman_Ghahramany
- 087-33620551
کیومرث محمدی سمانی
کیومرث محمدی سمانی -
گروه جنگلداری استادیار
k.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kyumars_MohammadiSamani
- -
احمد ولی پور
احمد ولی پور مدیر گروه جنگلداری
گروه جنگلداری استادیار
ahmadvalipour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Valipour
- -