دسترسی سریع

زمینه کاری و فعالیت پیش روی اساتید گروه ژئومورفولوژی

دکتر سعید خضری
تخصص:
 • ژئومورفولوژی و مخاطره شناسی / کارست و کُردستان شناسی
زمینه‌های کاری:
 • مطالعه مناطق کارستی با تاکید بر بررسی مخاطرات غارها و آب‌های سطحی و زیرزمینی.
 • مطالعات کردستان‌شناسی با تاکید بر مسائل جغرافیایی و تحقیقات محیطی.
فعالیت پیش روی:
 • تدوین و ترجمه کتاب‌های تخصصی ژئومورفولوژیکی و جغرافیای طبیعی.
 • تهیه و تدوین فرهنگ سه زبانه (انگلیسی/ فارسی/ کُردی) ژئومورفولوژی و علوم زمین.
دکتر ممند سالاری
تخصص:  
 • مدیریت مخاطرات و ژئومورفوتوریسم
زمینه‌های کاری:
 • مطالعات مرتبط با مدیریت محیط و مخاطرات ژئومورفولوژیکی.
 • مطالعات ژئومورفوتوریسم.
 • مورفودینامیک مجاری جریانی (سیستم‌های رودخانه‌ای).
فعالیت های پیش روی:
 • توان‌سنجی و تحلیل‌های ژئوتوریسمی در سطح کردستان و نواحی پیرامونی.
 • پژوهش بر روی سیستم‌های رودخانه‌ای منطقه.
 • مطالعات تکتونیک فعال با دیدگاه ژئومورفولوژیکی.
دکتر هیمن شهابی
تخصص:
 • سنجش از دور و GIS
زمینه‌های کاری:
 • مطالعه و پایش مخاطرات طبیعی با تاکید بر بررسی و پهنه‌بندی زمین لغزش‌ها با استفاده از داده‌های سنجش از دوری شامل تصاویر فراطیفی و راداری.
 • کاربرد داده‌های سنجش از دوری و مدل‌های پیش‌بینی کننده GIS در امر مکان‌یابی‌های مختلف شهری.
فعالیت پیش رو:
 • تهیه نقشه‌های انواع مخاطرات طبیعی مختلف استان کردستان به تفکیک شهرستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مختلف و مدل‌های پیش‌بینی کننده GIS.
 • همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی و خارجی در زمینه انجام پروژه‌های مشترک و گرفتن انواع تصاویر ماهواره‌ای و داده های GIS به منظور پیشبرد هرچه بهتر پروژه و تحقیقات.
دکتر حامد قادرمرزی
تخصص:  
 • توسعه روستایی و شهری
زمینه‌های کاری:
 • توسعه روستایی، شهری و منطقه ای.
فعالیت پیش روی:
 • تألیف کتاب در مورد مسکن.
 • تألیف کتاب در مورد مدیریت ریسک.
 • پژوهش در خصوص اقتصاد روستایی و منطقه ایی.
دکتر هادی نیری
تخصص: 
 • ژئومورفولوژی رودخانه‌ای/ مدیریت بحران
زمینه‌های کاری:
 • مطالعه مدیریت بحران (پدافند غیر عامل).
 • مطالعه ژئومورفولوژی رودخانه‌ای.
فعالیت پیش رو:
 • تحقیق بر روی رودخانه‌های کردستان.
 • آسیب‌پذیری سایت‌های سکونتگاهی از مخاطرات طبیعی.