دسترسی سریع
داود جمینی
داود جمینی -
گروه ژئومورفولوژی استادیار
d.jamini [at] uok.ac.ir
- -
سعید خضری
سعید خضری -
گروه ژئومورفولوژی دانشیار
SKhezri [at] uok.ac.ir http://www.researchgate.net/profile/Saeed_Khezri
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3361)
ممند سالاری
ممند سالاری مدیر گروه ژئومورفولوژی
گروه ژئومورفولوژی استادیار
M.salari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mamand_Salari
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3225)
هیمن شهابی
هیمن شهابی -
گروه ژئومورفولوژی دانشیار
h.shahabi [at] uok.ac.ir https://www.researchgate.net/profile/Himan_Shahabi2
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3232)
هادی نیری
هادی نیری -
گروه ژئومورفولوژی استادیار
h.nayeri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Naieri
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3226)