دسترسی سریع

زمینه کاری اساتید گروه

دکتر محمدحسین قلیزاده
تخصص:
 • آب و هواشناسی
 • آب و هواشناسی کشاورزی
علایق پزوهشی:
 • آب و هواشناسی کشاورزی
 • آب و هواشناسی شهری
 • خشکسالی
 • تغییر اقلیم
فعالیت های پیش روی:
 • مطالعه بر آستانه های دمایی کشت گیاهان مختلف
 • مطالعه بر وردایی بارش 
دکتر محمد دارند
تخصص:
 • آب و هواشناسی همدید
 • مخاطرات اقلیمی
علایق پژوهشی:
 • آب و هواشناسی آماری
 • آب و هواشناسی دینامیک
 • آب و هواشناسی همدید
 • آب و هواشناسی پزشکی
 • تغییر اقلیم
فعالیت های پیش روی:
 • تحلیل سازوکار مکانیسم رخداد بارش بر روی ایران زمین
 • شناخت و پایش تغییرات اقلیمی
 • ارزیابی دقت برآورد پایگاه داده های اقلیمی بر روی ایران زمین
دکتر بختیار محمدی
تخصص:
 • آب و هواشناسی همدید
 • اکوتوریسم
علایق پژوهشی:
 • آب و هواشناسی همدید
 • آب و هواشناسی کاربردی
فعالیت های پیش روی:
 • تحلیل همدید سامانه های جوی
 • مطالعه بر روی امکان سنجی استفاده از انرژی بادی و خورشیدی
 • آسایش اقلیمی