دسترسی سریع

هیئت علمی گروه مهندسی طبیعت (مرتع و آبخیزداری)

شیرکو ابراهیمی محمدی
شیرکو ابراهیمی محمدی مدیر گروه مرتع و آبخیزداری
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
shirkoebrahimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shirko_EbrahimiMohammadi
- -
خالد اوسطی
خالد اوسطی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
k.osati [at] uok.ac.ir http://nr.uok.ac.ir/k.osati
- -
حامد جنیدی جعفری
حامد جنیدی جعفری -
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
hjoneidi [at] ut.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_JoneidiJafari
- -
کامران چپی
کامران چپی مدیر دانشجویان غیر ایرانی دفتر روابط بین الملل
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
k.chapi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kamran_Chapi
- -
بهرام قلی نژاد بداغ
بهرام قلی نژاد بداغ -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
b.gholinejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bahram_GholinejadBodagh
- -
پرویز کرمی
پرویز کرمی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
p.karami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parviz_Karami
- -