دسترسی سریع

زمینه کاری اساتید گروه

دکتر بهرام قلی نژاد

تخصص:

 • مرتعداری/ آنالیز و ارزیابی مراتع

زمینه‌های کاری:

 • کاربرد آمار و احتمالات در مطالعات مرتعداری
 • پایش و ارزیابی آلودگی های در ارتباط با گیاهان مرتعی

فعالیت پیش روی:

 • مطالعه و بررسی اثر آلودگی های عناصر سنگین بر گیاهان مرتعی و دام
 • تهیه و تدوین نقشه های پهنه بندی آلودگی گیاهان مرتعی

دکتر حامد جنیدی جعفری

تخصص:  

 • مرتعداری/گیاهان دارویی و احیای مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی

زمینه‌های کاری:

 • شناسایی گیاهان صنعتی، دارویی و سمی مراتع
 • احیای مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی از طریق معرفی گونه های مناسب

فعالیت پیش روی:

 • مطالعه و بررسی ژنتیک گیاهان مرتعی به منظور استخراج مواد دارویی و صنعتی
 • تهیه و تدوین نقشه های پهنه بندی گیاهان دارویی، اکولوژیکی و صنعتی مرتعی

دکتر پرویز کرمی

تخصص:

 • مرتعداری/ اصلاح و توسعه مراتع

زمینه‌های کاری:

 •  معرفی گونه­های مناسب جهت اصلاح و احیای مراتع
 • مدل­سازی اکوسیستمهای مرتعی به منظور مدیریت آنها

فعالیت پیش روی:

 • مطالعه اثر سیستم های چرایی بر روی مراتع و مدیریت آن­ها
 •   مدلسازی اکولوژیکی مراتع به منظور توسعه مراتع
دکتر کامران چپی

تخصص:  

 • آبخیزداری/ هیدرولوژی و منابع آب سطحی

زمینه‌های کاری:

 •  مطالعه رواناب های سطحی
 • مدل­سازی سیلاب به منظور شناسایی مناطق مستعد

فعالیت پیش روی:

 • تهیه هیدروگراف های سیل برای آبخیزهای استان کردستان
 • مدلسازی سیلاب در حوضه های حساس به وقوع سیل

دکتر شیرکو ابراهیمی

تخصص:

 • آبخیزداری/ حفاظت آب و خاک

زمینه‌های کاری:

 • فرسایش و رسوب- کیفیت آب
 • حفاظت خاک

فعالیت پیش روی:

 • مطالعه و شناسایی سازندهای حساس به فرسایش و بررسی اثرات زیست محیطی آ­­ن­ها
 • مدل­سازی زمانی و مکانی فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز

دکتر خالد اوسطی

تخصص:

 • آبخیزداری/ هیدرولوژی ایزوتوپی

زمینه‌های کاری:

 • مطالعه آب های زیر زمینی از طریق ایزوتوپ های پایدار
 • روش های آماری و زمین آماری در هیدرولوژی و منابع آب

فعالیت پیش روی:

 • مدل سازی بارش – رواناب حوضه های آبخیز
 • شبیه سازی سری های زمانی - هیدرولوژی حوضه های آبخیز