دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی استاد
m.darand [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Darand
- -
دستاوردهای پژوهشی
فایل های مفید
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ Scopus
راهنمای ایجاد شناسه در ارﮐﯿﺪ ORCID
شیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران در Thomson Reuters
روش حل مشکل نام های مختلف یک نویسنده در پایگاه استنادی اسکوپوس