دسترسی سریع

مسئولین دانشکده علوم پایه

عبدالله سلیمی
عبدالله سلیمی رییس دانشکده علوم پایه
گروه شیمی استاد
absalimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abdollah_Salimi
- -
صابر ناصری
صابر ناصری معاون آموزشی دانشکده علوم پایه
گروه ریاضی استادیار
s.naseri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saber_Naseri
دانشکده علوم پایه - اتاق 633 (4239) داخلی
مراحم آشنگرف
مراحم آشنگرف معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه-مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی
گروه علوم زیستی دانشیار
m.ashengroph [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/ashengroph
دانشکده علوم پایه - اتاق 324 (2493) داخلی
رؤسای گذشته
نام و نام‌خانوادگی از تاریخ تا تاریخ
 دکتر عبدالله سلیمیشهریور 1399  ادامه دارد...
دکتر شهریار سلیمی
تیر 1397 شهریور 1399
دکتر کمال شانظری آبان 1393 تیر 1397
دکتر روشن خوشنوازی مهر 1390 آبان 1393
دکتر فاروق نصیری مهر 1387 مرداد 1390
دکتر خالد سعیدی مهر 1384 مهر 1387
دکتر پرویز رشیدیان اردیبهشت 1383 مهر 1384
دکتر غلامرضا خیاطیان آذر 1379 اردیبهشت 1383
مهندس عبدالحسن بصیره دی 371 آذر 1379
دکتر مسعود معتمدی تیر 1370 دی 1371