دسترسی سریع
محمدعلی زارعی
محمدعلی زارعی مسئول آزمایشگاه بیوشیمی
گروه علوم زیستی دانشیار
zarei2 [at] yahoo.com - MAZarei [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.a.zarei
دانشکده علوم پایه - اتاق 316 (2482) داخلی
تاسیس و راه اندازی این آزمایشگاه به سال 1386 برمی‌‏گردد که حدود یک سال پس از ورود نخستین دانشجویان کارشناسی زیست‌شناسی بود. پس از آن در این آزمایشگاه به موازات تجهیز آن کارهای آموزشی و پژوهشی تقربیاً به موازات هم پیش رفته است.
 
 
بخش آموزشی بیوشیمی
فهرست دستور کار آزمایشگاه بیوشیمی 1 فهرست دستور کار آزمایشگاه بیوشیمی 2

 • سنجش pH
 • اسپکتروفتومتری
 • بررسی کیفی قندها 1
 • بررسی کیفی قندها 2
 • بررسی کیفی لیپیدها 1
 • بررسی کیفی لیپیدها 2 
 • بررسی کیفی  اسیدهای آمینه 1
 • بررسی کیفی  اسیدهای آمینه 2
 • بررسی کیفی پروتئین‌ها 1
 • بررسی کیفی پروتئین‌ها 2
 • بررسی کیفی آنزیم‌ها
 • بررسی کیفی اسیدهای هسته‌ای 1
 • بررسی کیفی اسیدهای هسته‌ای 2

 • سنجش گلوکز به روش ارتوتولوئیدین
 • سنجش کلسترول  سرم خون
 • سنجش اوره به روش آنزیمی (برتوله)
 • سنجش اسید اوریک
 • سنجش کرآتینین
 • سنجش فسفر
 • سنجش فعالیت آمیلاز سرم
 • سنجش فعالیت فسفاتازهای سرم
 • سنجش فعالیت لاکتات دهیدروژناز  سرم
 • سنجش ترانس آمینازهای سرم
 • تعیین غلظت تام پروتئینها به روش لوری
 • کرواتوگرافی نفوذی یا صاف کردن روی ژل
 • آشنائی با تکنیک  الکتروفورز

 

بخش پژوهشی بیوشیمی

محور اصلی پژوهش در این قسمت مطالعه آنزیم‌ها می‌باشد. آنزیم‌ها به عنوان کاتالیزورهای زیستی، بی شک از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در حیات موجودات زنده برخوردارند. لذا مطالعه و بررسی آنها می‌تواند در بطن مطالعات زیستی قرار بگیرد که شامل هر دو جنبه محض و کابردی می‌شود. در این آزمایشگاه فعالیت چندین آنزیم از جمله آنزیم‌های فیتاز، استیل کلین استراز، هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ ردوکتاز، تیروزیناز و آلفا گلوکوزیداز مورد بررسی بوده و هستند.

دو محور اصلی مطالعاتی بر روی آنزیم‌های فوق یکی شامل شناسایی و تعیین خصوصیت آنزیم در مواردی که منبع آنزیم هدف بوده است و دیگری بررسی اثر مهاری عصاره‌های گیاهی بر رفتار سینتیکی آنزیم‌های خالص می‌باشد.
حاصل و خروجی فعالیت‌های فوق شامل چندین پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی و همچنین مقالات به چاپ رسیده یا در دست چاپ در مجلات علمی معتبر است که فهرست آنها در صفحه شخصی مسئول آزمایشگاه قابل دسترسی می‌باشد.