دسترسی سریع

آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی-مولکولی و ژنتیک

فرنوش خسروبخش
فرنوش خسروبخش مسئول آزمایشگاه سلولی و مولکولی و ژنتیک
گروه علوم زیستی استادیار
f.khosrobakhsh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farnoosh_Khosrobakhsh
دانشکده علوم پایه - اتاق 315 (2348) داخلی

آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی - مولکولی و ژنتیک در سال 1390 راه‌اندازی شد. در این آزمایشگاه دروس آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی، ژنتیک 1 و ژنتیک 2 ارائه می‌شوند. رئوس مطالب در این دروس به شرح زیر است:

ردیف آزمایش‏‌های ژنتیک 1 آزمایش‌‏های ژنتیک 2 آزمایش‌‏های زیست‏‌شناسی سلولی
1 تقسیم سلولی، مشاهده تقسیم میتوز استخراج DNA از بافت گیاهی معرفی و طرز کار میکروسکوپ‏‌ها: میکروسکوپ نوری، کنتراست دوفاز، زمینه سیاه
2 تقسیم سلولی، مشاهده تقسیم میوز جداسازی DNA پلاسمیدی از DNA ژنومی باکتری مشاهده لام‌‏های سلولی تک یاخته‏‌ها
3 تعیین گروه خونی استخراج DNA از خون تهیه گسترش خونی و تشخیص تفریقی سلول‌های خونی
4 مشاهده کروماتین جنسی (Sex Chromatin) - جسم بار (Barr body) طراحی پرایمر روش‏‌های شمارش سلول‌های خونی و سلول‌های مخمر: لام نئوبار،CFU ، کدورت سنجی، ....
5 بررسی زائده­‌های هسته لکوسیت (Drumstick test) PCR مشاهده سلول‌های عضلانی
6 بررسی کیفی مقدار آنزیم G6PD (گلوکز - 6 - فسفات دهیدروژناز) RT-PCR مشاهده سلول‌های زنده: توجه به ضمائم حرکتی تک‌سلولی‏‌های تاژک‏دار، حرکت آمیبی سلول‌های خونی
8 مطالعه کروموزوم‏‌های انسان   مطالعه چند موتان در مگس میوه بررسی میتوکندری تک‌سلولی‌ها با کمک رنگ سبز ژانوس
9 رنگ‌آمیزی و مشاهده کروموزوم‏‌های پلی‏تن تهیه کاریوتایپ موش با کشت سلول‌های مغز استخوان تئوری کشت سلول
10 مورفولوژی مگس سرکه   تهیه مقاطع میکروسکوپی بافت‌‏های مختلف
11     رنگ آمیزی و مشاهده مقاطع بافتی
اهداف پژوهشی

در این آزمایشگاه پژوهش در زمینه مطالعات مولکولی داخل سلولی در حال انجام است. محور اصلی این مطالعات بررسی سطح بیان ژن‌ها و پروتئین‌های فعال در مسیرهای متابولیکی و آنتی اکسیدانی در مدل‌های حیوانی بیماری کلستاز و مدل‌های حیوانی بیماری پارکینسون می‌‏باشد. به موازات آن مطالعات آسیب‌شناسی بافتی در این مدل‌ها بررسی می‏‌شود.

در آینده‌ایی نزدیک با همکاری و مساعدت مسئولین دانشگاه برای تکمیل تجهیزات مورد نیاز، کشت سلول‌های یوکاریوت انسانی و حیوانی در این آزمایشگاه قابل انجام خواهد بود.