دسترسی سریع
مراحم آشنگرف
مراحم آشنگرف معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه-مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی
گروه علوم زیستی دانشیار
m.ashengroph [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/ashengroph
دانشکده علوم پایه - اتاق 324 (2493) داخلی
شمس‌الدین احمدی
شمس‌الدین احمدی -
گروه علوم زیستی دانشیار
sh.ahmadi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sh.ahmadi
دانشکده علوم پایه - اتاق 322 33624001 (2510)
شهلا حسینی
شهلا حسینی مسئول آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
sh.hosseini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahla_Hosseini
دانشکده علوم پایه - اتاق 325 2453
مسعود حیدری زاده
مسعود حیدری زاده مدیر گروه - مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
m.haidarizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Haidarizadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 314 0871-6660075 (2471)
فرنوش خسروبخش
فرنوش خسروبخش مسئول آزمایشگاه سلولی و مولکولی و ژنتیک
گروه علوم زیستی استادیار
f.khosrobakhsh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farnoosh_Khosrobakhsh
دانشکده علوم پایه - اتاق 315 (2348) داخلی
محمدعلی زارعی
محمدعلی زارعی مسئول آزمایشگاه بیوشیمی
گروه علوم زیستی دانشیار
zarei2 [at] yahoo.com - MAZarei [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.a.zarei
دانشکده علوم پایه - اتاق 316 (2482) داخلی
راحله شاکری
راحله شاکری -
گروه علوم زیستی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Raheleh_Shakeri
- -
لقمان ملکی
لقمان ملکی مسئول آزمایشگاه جانورشناسی
گروه علوم زیستی استادیار
l.maleki [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Loghman_Maleki
دانشکده علوم پایه - اتاق 323 (2494) داخلی