دسترسی سریع

آزمایشگاه فیزولوژی گیاهی

مسعود حیدری زاده
مسعود حیدری زاده مدیر گروه - مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
m.haidarizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Haidarizadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 314 0871-6660075 (2471)

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی در مهر 1387 راه‌اندازی گردید. در این آزمایشگاه (418) دروس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 و آزمایشگاه  فیزیولوژی گیاهی 2 در دوره کارشناسی زیست‌شناسی عمومی و درس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دوره کارشناسی بیوتکنولوژی ارائه می­‌شود.

عناوین ده آزمایش طراحی‌ شده برای درس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دوره کارشناسی بیوتکنولوژی در جدول زیر آمده است:

 شماره آزمایش  عنوان آزمایش
 آزمایش 1  بررسی برخی تظاهرات فیزیولوژیکی سلول گیاهی
 آزمایش 2  اندازه‌گیری فشار اسمزی شیره واکوئلی با روش محیط ایزوتونیک
 آزمایش 3  اندازه‌گیری پتانسیل اسمزی با روش میزان نزول نقطه انجماد (کرایومتری)
 آزمایش 4  اندازه‌گیری ظرفیت تبادل کاتیونی خاک  
 آزمایش 5  سنجش غلظت کربوهیدرات‌ها در ماده خشک گیاهی
 آزمایش 6  بررسی فعالیت آمیلازی بذرهای گندم در حال رویش  
 آزمایش 7  بررسی فعالیت آنزیم کاتالاز در نمونه‌های گیاهی
 آزمایش 8  مطالعه سنتیک رشد و  ژئو تروپیسم در دانه‌رست‌های گندم
 آزمایش 9  جداسازی و اندازه‌گیری رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ
 آزمایش 10  طراحی و اجرای یک آزمایش جدید مرتبط با فیزیولوژی گیاهی  توسط هر گروه به صورت مستقل

 

پروژه‌هایی که برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته سلولی و مولکولی در این آزمایشگاه طراحی می‌شود در زمینه موضوعات متنوع فیتو­شیمی بوده که در درس بیوشیمی گیاهی به طور مفصل به آنها اشاره می­‌گردد .

یکی از دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه Growth Chamber یا اتاقک رشد با قابلیت کنترل دما، رطوبت ، نور و با حجم 440 لیتری می‌باشد که در پژوهش‌­های فیزیولوژی گیاهی مورد استفاده قرار می­‌گیرد.