دسترسی سریع

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

شهلا حسینی
شهلا حسینی مسئول آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
sh.hosseini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahla_Hosseini
دانشکده علوم پایه - اتاق 325 2453
 آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی به عنوان یک آزمایشگاه تازه‌ تاسیس در دانشکده علوم شناخته می‌شود که با یاری خداوند متعال، طی چند سال اخیر با جمع‌آوری مجموعه‌ایی از گیاهان بومی و غیر بومی استان سعی بر تشکیل یک بانک اطلاعاتی از گیاهان منطقه کرده است. در حال حاضر، واحدهای عملی سیستماتیک گیاهی 1 و 2  برای دانشجویان گرایش زیست‌شناسی عمومی در مکانی مشترک با مخزن نگهداری گیاهان برگزار میشود (اتاق 103).
امید است که در آینده‌ایی نزدیک با تجهیز هرباریوم، بخش آموزشی واحد سیستماتیک گیاهی در فضایی اختصاصی و مجزا از هرباریوم تشکیل گردد. واحد آزمایشگاه زیست‌شناسی گیاهی نیز برای دانشجویان رشته بیوتکنولوژی ارائه می‌شود. این واحد عملی در آزمایشگاه تشریح گیاهی (اتاق 418) برگزار میگردد و امکانات موجود در این آزمایشگاه انجام مشاهدات مفید و جذاب را برای دانشجویان فراهم کرده است. 
 
 
فعالیت‌های واحدهای عملی

 آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

 • آشنایی با طرز جمع‌آوری و خشک کردن گیاهان و تشکیل هرباریوم
 • آشنایی با منابع مورد استفاده در رده‌بندی گیاهان و طرز استفاده از آنها
 • آشنایی با نحوه تهیه کلید شناسایی گیاهان
 • آشنایی با نمونه‌هایی از بریوفیتها
 • آشنایی با نمونه‌هایی از پتریدوفیتها
 •  آشنایی با نمونه‌هایی از پرفانروگامها
 • آشنایی با نمونه‌هایی از کلامیدوسپرمها
 • آشنایی با نمونه‌هایی از کونیفروفیتها
 • آشنایی با نمونه‌هایی از نهاندانگان تک‌لپه

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2

 • آشنایی با خانواده‌هایی از گیاهان دولپه در گروه Apetalous  (بی‌گلبرگان تک‌جنس و هرمافرودیت)
 • آشنایی با خانواده‌هایی از گیاهان دولپه در گروه Dialypetalous  (جداگلبرگان)
 • آشنایی با خانواده‌هایی از گیاهان دولپه در گروه Gamopetalous  (پیوسته‌گلبرگان)

آزمایشگاه زیست‌شناسی گیاهی

 • شناسائی ابزار و مواد
 • طرز تهیه نمونه‌های گیاهی
 • رنگ‌آمیزی بافتهای گیاهی
 • مشاهده سلول گیاهی
 • مشاهده دانه‌های نشاسته
 • بررسی نمونه‌های مختلف بافتهای گیاهی
 • بررسی مقاطع اندامهای گیاهی
در راستای فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای پژوهشی نیز مرتبط با گرایش سیستماتیک گیاهی در برنامه این آزمایشگاهها خواهد بود. این فعالیت ها شامل عناوین زیر است:
 • انجام فعالیتهای فلورستیک در سطح استان
 • انجام مطالعات سیتوژنتیک بر روی گونه‌های مختلف گیاهی
 • استفاده از روش  DNA Barcoding جهت شناسایی و معرفی گونه‌های مختلف گیاهی
 • انجام مطالعات مولکولی جهت بررسیهای فیلوژنتیکی در سطوح مختلف گیاهی