دسترسی سریع

آزمایشگاه جانورشناسی

آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه کردستان در طبقه چهارم اتاق 403 دانشکده علوم واقع شده است. این آزمایشگاه اهداف آموزشی و پژوهشی مرتبط با جانورشناسی و بیوسیستماتیک جانوری را در نظر داشته و شامل امکانات اولیه برای این اهداف می‌باشد.

جلسات آزمایشگاه جانورشناسی در دو بخش بی‌مهرگان و مهره‌داران برگزار می‌شود و لامهای میکروسکوپی آماده و نمونه‌های ماکروسکوپی جانوری در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

 • بررسی ساختار و تنوع آغازیان (Protozoa)
 • ساختار و تنوع کرم­‌های پهن (Platyhelminthes)
 • ساختار و تنوع کرم‌های لوله‌ای (Nematode)
 • بررسی ساختار کرم‌های حلقوی (Annelida)
 • بررسی ساختار و تنوع بندپایان (Arthropods)
 • بررسی ساختار و تنوع نرم‌تنان (Mollusca)
 • بررسی ساختار طنابداران اولیه (Protochordata)
 •  تشریح مهره‌داران و مقایسه آناتومی ماهیان، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران و دستگاه اسکلتی مهره­‌داران
 • بررسی میکروسکوپی تاکسون‌های انگلی و روش رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی لام‌های کرم‌های انگلی

 علاوه بر بخش آموزشی، مطالعات پژوهشی بیوسیستماتیک جانوری شامل موارد زیر می‌باشد:

 • سفرهای علمی جهت نمونه‌برداری از تاکسونهای مختلف شامل ماهیان غضروفی و استخوانی و انگل‌های همراه
 • شناسایی و نامگذاری گونه‌های جدید جانوری با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و مولکولی
 • بررسی اکولوژی انگل‌های کرمی