دسترسی سریع
اکرم آشوری
اکرم آشوری -
گروه شیمی استادیار
ak.ashouri [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Akram_Ashouri
- -
رزگار احمدی
رزگار احمدی -
گروه شیمی استادیار
r.ahmadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Rezgar_Ahmadi
- 33664600
کمال امانی
کمال امانی -
گروه شیمی دانشیار
amani_71454 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Amani
- -
سیدمجتبی امینی نسب
سیدمجتبی امینی نسب -
گروه شیمی استادیار
m.amininasab [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SeyedMojtaba_Amininasab
- -
مهدی ایرانی
مهدی ایرانی -
گروه شیمی دانشیار
m.irani [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.irani
- -
سلیمان بهار
سلیمان بهار -
گروه شیمی دانشیار
s.bahar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Soleiman_Bahar
- -
هادی پارسا
هادی پارسا -
گروه شیمی استادیار
parsa.msn [at] gmail.com http://sci.uok.ac.ir/Parsa
- -
رحمان حلاج
رحمان حلاج -
گروه شیمی استادیار
Rhallaj [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Rahman_Hallaj
- -
روشن خوشنوازی
روشن خوشنوازی معاون فرهنگی و اجتماعی
گروه شیمی دانشیار
R.Khoshnavazi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Roushan_Khoshnavazi
- 087-33662618 (داخلی 2294)
غلامرضا خیاطیان
غلامرضا خیاطیان -
گروه شیمی استاد
gkhayatian [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Gholamreza_Khayatian
- -
...21