دسترسی سریع
معرفی

 

برای دریافت نشریه های علمی دانشجویی اکسیر لینکهای زیر را کلیک نمایید.

شماره اول سال چهارم -زمستان 1397 

شماره دوم ،سال چهارم ،پاییز 1398

استاد مشاور انجمن علمی شیمی
اکرم آشوری
اکرم آشوری -
گروه شیمی استادیار
ak.ashouri [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Akram_Ashouri
- -