دسترسی سریع

چشم انداز و فرصت های شغلی

فرصت های شغلی زیادی برای دانش آموختگان این رشته وجود دارند.
دسته بندی کلی
الف- ابتدا شامل ورود به کار در سازمان ها یا مراکز صنعتیخصوصی یا دولتی است.
ب-  یا کاندید ورود به مقاطع بالاتر تحصلی است که در این صورت هم تعداد زیادی از گرایش هایارشد و دکتری وجود دارد ودانش آموختگان هر یک از مقاطع همچنان کاندیدهای مناسب برای جذب در مشاغلی به شرح زیر در سازمان ها و صنایع هستند.
دسته بندی تخصصی بر اساس کاربردها و برخی مثال های مهم
الف -  توسعه نرم افزارهای تخصصی
ب -  مهندسی نرم افزار
پ -  متخصص آنالیز داده ها
ت -  توسعه نرم افزارهای مالی
ث -  متخصص آنالیز  هوشمندانه کسب و کار
ر -  متخصص فناوری اطلاعات
ز -  برنامه نویس کامپیوتری
ج -  فعالیت به عنوان پژوهشگر
چ -  عضویت در هیات علمی دانشگاه ها یا دبیر و معلم در مدارس
ح -  متخصص طراحی و توسعه  بازی های کامپیوتری
خ -  همکاری با پژوهش های بین رشته ای دیگر همچون بیوانفورماتیک و ......