دسترسی سریع
فرهاد احمدنژاد
فرهاد احمدنژاد -
گروه علوم زمین استادیار
F.ahmadnejad [at] uok.ac.ir
- -
هادی امین رسولی
هادی امین رسولی -
گروه علوم زمین استادیار
H.aminrasouli [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_AminRasouli
اتاق 2467 -
فاطمه سرجوقیان
فاطمه سرجوقیان -
گروه علوم زمین دانشیار
f.sarjoughian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fatemeh_Sarjoughian
- -
محمد فتح اللهی
محمد فتح اللهی -
گروه علوم زمین استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Fathollahi
- -
مهدی کرد
مهدی کرد مدیر گروه
گروه علوم زمین استادیار
kord_mehdi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Kord
- -