دسترسی سریع
مراد احمدنسب
مراد احمدنسب -
گروه ریاضی استادیار
M.Ahmadnasab [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Morad_Ahmadnasab
دانشکده علوم پایه- اتاق 632 -
محمد علی اردلانی
محمد علی اردلانی -
گروه ریاضی دانشیار
M.Ardalani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammadali_Ardalani
دانشکده علوم پایه- اتاق 639 (4278) داخلی
شاهرخ اسماعیلی
شاهرخ اسماعیلی -
گروه ریاضی دانشیار
sh.esmaeili [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/esmaeili
دانشکده علوم پایه- اتاق 531 (4214) داخلی
منصور دانا
منصور دانا -
گروه ریاضی دانشیار
mdana [at] uok.ac.ir, mansourdana44 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Mansour_Dana
دانشکده علوم پایه- اتاق 626 (4251) داخلی
ارسلان رحمانی
ارسلان رحمانی -
گروه ریاضی استادیار
arsalan.rah [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Arsalan_Rahmani
- -
محمد زرین
محمد زرین -
گروه ریاضی دانشیار
m.zarrin [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Zarrin
دانشکده علوم پایه- اتاق 642 (4235) داخلی
فردین ساعد پناه
فردین ساعد پناه -
گروه ریاضی دانشیار
f.saedpanah [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/f.saedpanah
دانشکده علوم پایه- اتاق 634 (4203) داخلی
شهرام سعیدی
شهرام سعیدی -
گروه ریاضی استاد
Sh.Saeidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahram_Saeidi
دانشکده علوم پایه- اتاق 637 (4248) داخلی
علی سلیمان جهان
علی سلیمان جهان -
گروه ریاضی دانشیار
a.solaimanjahan [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ali_SoleymanJahan
دانشکده علوم پایه- اتاق 631 (4209) داخلی
کمال شانظری
کمال شانظری -
گروه ریاضی دانشیار
k.shanazari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Shanazari
دانشکده علوم پایه- اتاق 625 33660075 (4233)
...21