دسترسی سریع
آزمایشگاه فیزیک عمومی دانشگاه کردستان ویژه دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی می‌باشد که در سال 1384 با در نظر گرفتن فضای آموزشی مستقل راه‌اندازی شد.
تا قبل از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف کشاورزی برای دانشجویان مقطع کاردانی تعدادی از آزمایشها مطابق سرفصل درس فیزیک عمومی آنها در آزمایشگاه‌های فیزیک پایه 1 و فیزیک پایه 3 انجام می‌شد.
دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی با گذراندن درس فیزیک عمومی، به منظور درک عمیقتر مفاهیم ملزم به حضور در آزمایشگاه و بررسی علمی و عملی قوانین مطرح شده در درس فیزیک عمومی در قالب آزمایش‌های زیر می‌باشند:
شماره آزمایش
1 آشنایی با ابزارهای اندازه‌گیری طول
2 تحقیق اصل ارشمیدس و اندازه‌گیری کشش سطحی مایعات
3 اندازه‌گیری چگالی جامدات
4 کار با فنر و بررسی خصوصیات فنر
5 بررسی حرکت آونگ ساده
6 بررسی ماشین‌های ساده (قرقره‌های ثابت ومتحرک)
7 گشتاور و تجزیه نیروها
8 اندازه‌گیری ضریب اصطکاک سطوح مختلف (سطح افقی، شیبدار)
9 اندازه‌گیری گرمای ویژه اجسام جامد