دسترسی سریع

آزمایشگاه فیزیک پایه سه

آزمایشگاه فیزیک پایه 3 دانشگاه کردستان یک سال پس از ورود اولین دانشجویان فیزیک با گرایش دبیری در سال 1374 رسما کار خود را آغاز کرد. این آزمایشگاه با هدف مشاهده علمی و عملی قوانین مطرح شده در دروس فیزیک پایه 3 و ترمودینامیک به منظور درک عمیق تر مفاهیم شامل آزمایش‌های زیر می‌باشد:

شماره آزمایش  عنوان آزمایش
1 بررسی قوانین انعکاس نور و بررسی انعکاس نور در آینه‌های تخت و کروی، بررسی قوانین انکسار نور و خواص آن در دیوپترها، محاسبه ضریب شکست منشور با استفاده از مینیمم انحراف
2 اندازه‌گیری فاصله کانونی آینه‌های محدب و مقعر و بزرگ نمایی آنها
3 اندازه‌گیری فاصله‌ کانونی عدسی محدب و مقعر
4 تحقیق قانون بویل و تعیین ضریب تغییر فشار با حجم ثابت (β) قانون چالز
5 تحقیق قانون ژول و محاسبه‌ی j بروش الکتریکی
6 اندازه‌گیری ارزش آبی کالریمتر
7 اندازه‌گیری گرمای ویژه جسم جامد و گرمای نهان ذوب یخ
8 اندازه‌گیری ضریب انبساط خطی فلزات
9 مشاهده و تحقیق امواج ایستاده در یک نخ دو سر ثابت و تار مرتعش
10 اندازه‌گیری ضریب رسانایی گرمایی مس