دسترسی سریع
بندر آستین چپ
بندر آستین چپ -
گروه فیزیک استادیار
b.astinchap [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/B.Astinchap
دانشکده علوم پایه - اتاق 619 (4249) داخلی
علی آفتابی
علی آفتابی -
گروه فیزیک استادیار
a.aftabi [at] uok.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=NNlBkicAAAAJ&hl=en
اتاق 630 2596
عبدالله حسن زاده
عبدالله حسن زاده مدیر گروه
گروه فیزیک دانشیار
a.hassanzadeh [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/hassanzadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 622 (4241) داخلی
فردین خیراندیش
فردین خیراندیش رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
گروه فیزیک استاد
f.kheirandish [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/F.Kheirandish
دانشکده علوم پایه-اتاق 614 داخلی 4250
محمدرضا ستاره
محمدرضا ستاره رئیس دانشکده علوم پایه و مهندسی- بیجار
گروه فیزیک استاد
rezakord [at] ipm.ir - MSetareh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/MohamadReza_Setare
دانشکده علوم پایه - اتاق 612 087-33660075 (4208)
آرش سروری خراشاد
آرش سروری خراشاد -
گروه فیزیک استادیار
a.sorouri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Arash_Sorouri
دانشکده علوم پایه - اتاق 618 (4255) داخلی
خالد سعیدی
خالد سعیدی -
گروه فیزیک استاد
ksaaidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Khaled_Saaidi
دانشکده علوم پایه - اتاق 616 (4201) داخلی
محمدمهدی سلطان زاده
محمدمهدی سلطان زاده بازنشسته
گروه فیزیک استادیار
MSoltanzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 614 (4350) داخلی
شهریار سلیمی
شهریار سلیمی -
گروه فیزیک استاد
shsalimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahriar_Salimi
دانشکده علوم پایه - اتاق 624 (4258) داخلی
زهرا عالمی پور
زهرا عالمی پور -
گروه فیزیک استادیار
z.alemipour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zahra_Alemipour
دانشکده علوم پایه - اتاق 613 (4252) داخلی
...21