دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

شاهرخ اسماعیلی
شاهرخ اسماعیلی -
گروه ریاضی دانشیار
sh.esmaeili [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/esmaeili
دانشکده علوم پایه- اتاق 531 (4214) داخلی
نبز اسمعیل زاده
نبز اسمعیل زاده مدیر گروه
گروه آمار استادیار
n.esmailzadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Nabaz_Esmailzadeh
دانشکده علوم پایه- اتاق 206 (2476) داخلی
کمال امانی
کمال امانی -
گروه شیمی دانشیار
amani_71454 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Amani
- -
هادی امین رسولی
هادی امین رسولی -
گروه علوم زمین استادیار
H.aminrasouli [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_AminRasouli
اتاق 2467 -
سیدمجتبی امینی نسب
سیدمجتبی امینی نسب -
گروه شیمی استادیار
m.amininasab [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SeyedMojtaba_Amininasab
- -
مهدی ایرانی
مهدی ایرانی -
گروه شیمی دانشیار
m.irani [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.irani
- -
سلیمان بهار
سلیمان بهار -
گروه شیمی دانشیار
s.bahar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Soleiman_Bahar
- -
هادی پارسا
هادی پارسا -
گروه شیمی استادیار
parsa.msn [at] gmail.com http://sci.uok.ac.ir/Parsa
- -
عبدالله حسن زاده
عبدالله حسن زاده مدیر گروه
گروه فیزیک دانشیار
a.hassanzadeh [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/hassanzadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 622 (4241) داخلی
شهلا حسینی
شهلا حسینی مسئول آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
sh.hosseini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahla_Hosseini
دانشکده علوم پایه - اتاق 325 2453
...54321