دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

رحمان حلاج
رحمان حلاج -
گروه شیمی استادیار
Rhallaj [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Rahman_Hallaj
- -
مسعود حیدری زاده
مسعود حیدری زاده مدیر گروه - مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
m.haidarizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Haidarizadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 314 0871-6660075 (2471)
فرنوش خسروبخش
فرنوش خسروبخش مسئول آزمایشگاه سلولی و مولکولی و ژنتیک
گروه علوم زیستی استادیار
f.khosrobakhsh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farnoosh_Khosrobakhsh
دانشکده علوم پایه - اتاق 315 (2348) داخلی
روشن خوشنوازی
روشن خوشنوازی معاون فرهنگی و اجتماعی
گروه شیمی دانشیار
R.Khoshnavazi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Roushan_Khoshnavazi
- 087-33662618 (داخلی 2294)
غلامرضا خیاطیان
غلامرضا خیاطیان -
گروه شیمی استاد
gkhayatian [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Gholamreza_Khayatian
- -
فردین خیراندیش
فردین خیراندیش رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
گروه فیزیک استاد
f.kheirandish [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/F.Kheirandish
دانشکده علوم پایه-اتاق 614 داخلی 4250
کورش دادخواه
کورش دادخواه -
گروه آمار استادیار
k.dadkhah [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/dadkhah
دانشکده علوم پایه- اتاق 320 (2477) داخلی
منصور دانا
منصور دانا -
گروه ریاضی دانشیار
mdana [at] uok.ac.ir, mansourdana44 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Mansour_Dana
دانشکده علوم پایه- اتاق 626 (4251) داخلی
ارسلان رحمانی
ارسلان رحمانی -
گروه ریاضی استادیار
arsalan.rah [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Arsalan_Rahmani
- -
امین رستمی
امین رستمی -
گروه شیمی استاد
a_rostami372 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Amin_Rostami
- -
...54321