دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

شاهو زارعی
شاهو زارعی -
گروه آمار استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Shaho_Zarei
- -
محمدعلی زارعی
محمدعلی زارعی مسئول آزمایشگاه بیوشیمی
گروه علوم زیستی دانشیار
zarei2 [at] yahoo.com - MAZarei [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.a.zarei
دانشکده علوم پایه - اتاق 316 (2482) داخلی
محمد زرین
محمد زرین -
گروه ریاضی دانشیار
m.zarrin [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Zarrin
دانشکده علوم پایه- اتاق 642 (4235) داخلی
فردین ساعد پناه
فردین ساعد پناه -
گروه ریاضی دانشیار
f.saedpanah [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/f.saedpanah
دانشکده علوم پایه- اتاق 634 (4203) داخلی
محمدرضا ستاره
محمدرضا ستاره رئیس دانشکده علوم پایه و مهندسی- بیجار
گروه فیزیک استاد
rezakord [at] ipm.ir - MSetareh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/MohamadReza_Setare
دانشکده علوم پایه - اتاق 612 087-33660075 (4208)
فاطمه سرجوقیان
فاطمه سرجوقیان -
گروه علوم زمین دانشیار
f.sarjoughian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fatemeh_Sarjoughian
- -
آرش سروری خراشاد
آرش سروری خراشاد -
گروه فیزیک استادیار
a.sorouri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Arash_Sorouri
دانشکده علوم پایه - اتاق 618 (4255) داخلی
خالد سعیدی
خالد سعیدی -
گروه فیزیک استاد
ksaaidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Khaled_Saaidi
دانشکده علوم پایه - اتاق 616 (4201) داخلی
شهرام سعیدی
شهرام سعیدی -
گروه ریاضی استاد
Sh.Saeidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahram_Saeidi
دانشکده علوم پایه- اتاق 637 (4248) داخلی
محمدمهدی سلطان زاده
محمدمهدی سلطان زاده بازنشسته
گروه فیزیک استادیار
MSoltanzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 614 (4350) داخلی
...65432