دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

علی سلیمان جهان
علی سلیمان جهان -
گروه ریاضی دانشیار
a.solaimanjahan [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ali_SoleymanJahan
دانشکده علوم پایه- اتاق 631 (4209) داخلی
شهریار سلیمی
شهریار سلیمی -
گروه فیزیک استاد
shsalimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahriar_Salimi
دانشکده علوم پایه - اتاق 624 (4258) داخلی
عبدالله سلیمی
عبدالله سلیمی رییس دانشکده علوم پایه
گروه شیمی استاد
absalimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abdollah_Salimi
- -
کمال شانظری
کمال شانظری -
گروه ریاضی دانشیار
k.shanazari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Shanazari
دانشکده علوم پایه- اتاق 625 33660075 (4233)
راحله شاکری
راحله شاکری -
گروه علوم زیستی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Raheleh_Shakeri
- -
زاهد شمی
زاهد شمی مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی
گروه شیمی دانشیار
z.shami [at] uok.ac.ir http//:sci.uok.ac.ir/z.shami
- -
رحمت صادقی
رحمت صادقی رئیس دانشگاه
گروه شیمی استاد
rsadeghi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sadeghi
- -
سعدی صمدی
سعدی صمدی -
گروه شیمی استادیار
s.samadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saadi_Samadi
دانشکده علوم پایه، گروه شیمی داخلی 4264
زهرا عالمی پور
زهرا عالمی پور -
گروه فیزیک استادیار
z.alemipour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zahra_Alemipour
دانشکده علوم پایه - اتاق 613 (4252) داخلی
خالد عزیزی
خالد عزیزی -
گروه شیمی دانشیار
azizkhald822 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Khaled_Azizi
- -
...76543