دسترسی سریع

کارمندان دانشکده علوم

شمسی ابراهیمی رئیس اداره و خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
sh.ebrahimi [at] uok.ac.ir 33666759
گلاله اصغری کارشناس گروه علوم زمین
g.asjhari [at] uok.ac.ir 2420
شراره امجدی مسئول دفتر ریاست دانشکده
Sh.amjadi [at] uok.ac.ir (2457) داخلی
بهناز بنفشی کارشناس گروه شیمی
B.Banafshi [at] uok.ac.ir (2466) داخلی
عاطفه تقی زاده کارشناس مسئول خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
- -
سمیه جعفری رمشتی کارشناس آزمایشگاه ریاضی و امار
s.jafarrameshti[at]uok.ac.ir 2481
محمد سعید خالدیان کارشناس گروه فیزیک دانشکده علوم
- -
بهرام رحمانی کارشناس آزمایشگاه شیمی-عمومی
- (2468) داخلی
الهام زارعی کارشناس گروه فیزیک
e.zarei [at] uok.ac.ir (2303) داخلی
سمیه زند کارشناس گروه آمار و کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه
s.zand[at]uok.ac.ir (2461) داخلی
...21