دسترسی سریع

سمینارها و دفاع‌های دانشکده علوم

سمینارها و دفاعهای دانشکده علوم پایه
برای اطلاع از سمینارها و دفاع های آتی و اخیر بر روی گروه مربوطه کلیک نمایید.
فایل لیست دفاع‌ها و سمینارها
دفاعها و سمینارهای برگزارشده در خرداد 98
دفاع‌ها و سمینارهای برگزارشده در شش ماه اول 1395
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 28 شهریور تا 30 شهریور 94
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 8 آذر تا 22 آذر
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 24 آذر تا 29 آذر
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 16 دی تا 10 بهمن
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 10 بهمن تا 28 بهمن
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 21 بهمن ماه 1394
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 25 بهمن ماه تا 2 اسفند ماه 1394
دفاعها و سمینارهای برگزارشده از 8 اسفند ماه تا 18 اسفند ماه 1394
دفاعها و سمینارهای برگزارشده در اسفند 94