دسترسی سریع

شورای فناوری اطلاعات

دانشگاه کردستان / فناوری اطلاعات / شورای فناوری اطلاعات
آیین‌نامه شورا
در سال‌های اخیر، فناوری اطلاعات در کلیه ابعاد آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشگاه کاربرد‌های بسیاری پیدا کرده و اغلب دانشگاه‌ها اهمیت زیادی برای این بخش قائل هستند.
فناوری اطلاعات می‌تواند تمام بخش‌های یک سازمان را تحت تاثیر قرار داده و باعث چابک شدن سازمان گردد و در صورت عدم توجه کافی، منجر به افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری خواهدشد. بنابراین لازم است که  حوزه‌ی فناوری اطلاعات از یک حوزه خدماتی به یک حوزه استراتژیک مبدل گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و برای تصمیم‌گیری‌های کلان در زمینه فناوری اطلاعات، نیاز به تشکیل شورای فناوری اطلاعات امری ضروری و انکار ناپذیر است. و از آنجایی که فناوری ‌اطلاعات یک مبحث صرفاً تکنولوژیکی نیست لذا شورای فناوری اطلاعات با ترکیبی از مدیران، صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و اساتید حوز‌ه‌های علوم انسانی می‌تواند با تصمیم‌گیری‌های مناسب موجب افزایش توان تصمیم‌گیری صحیح شورا شود.

ماده 1: وظایف شورای فناوری اطلاعات

 • تبیین راهبردهای کلان در زمینه‌ کاربرد فناوری اطلاعات در دانشگاه
 • تبیین نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی و برنامه توسعه زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی دانشگاه
 • سیاست‌گذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات در دانشگاه
 • تعیین روش‌های ارائه خدمات به مشترکین شبکه و سیستم‌های اطلاع‌رسانی
 • برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در زمینة کاربرد فناوری اطلاعات
 • تدوین، ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات دانشگاه
 • نظارت بر خریدهای کلان تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات
 • بررسی، تصویب و پیگیری برنامه‌های پیشنهادی کمیته‌های تخصصی 

ماده 2: ترکیب اعضای شورای فناوری اطلاعات دانشگاه

 • رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا
 • معاون آموزشی دانشگاه
 • معاون پژوهشی دانشگاه
 • معاون اداری و مالی دانشگاه
 • مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه به عنوان دبیر شورا
 • رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
 • مدیر مرکز آپا
 • دو نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در فناوری اطلاعات با انتخاب معاونت پژوهشی
 • یک نفر از کارشناسان عضو کمیته‌های تخصصی

تبصره‌ها

تبصره 1: مدت عضویت در شورای فناوری اطلاعات دانشگاه برای اعضای حقیقی (اعضای بدون پست مدیریتی) دو سال بوده و قابل تمدید نیز می‌باشد.

تبصره 2: شورا با شرکت حداقل نصف بعلاوه یک از اعضا رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی قابل اجرا می‌باشد.

تبصره 3: دبیرخانه شورا در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه مستقر و آقای حشمت‌اله سعیدی مسئول دبیرخانه شورا می‌باشد.

تبصره 4:جلسات شورا بصورت دو ماهانه برگزار می‌گردد و در مواقع لزوم نیز با هماهنگی و زودتر از موعد برگزار خواهدشد.

تبصره 5: با توجه به تخصصی بودن مباحث، شورای فناوری اطلاعات کمیته‌های تخصصی را در زمینه‌های مختلفی به شرح زیر تعیین می‌نماید که تصمیمات آنها برای تایید نهایی به شورا ارجاع داده می‌شود.

 • کمیته تخصصی راهبردی شورای فناوری اطلاعات دانشگاه
 • کمیته تخصصی وبسایت دانشگاه
 • کمیته تخصصی آموزش فناوری اطلاعات
 • کمیته تخصصی امنیت فناوری اطلاعات

 

تبصره 6: ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی توسط مدیر فناوری اطلاعات مشخص شده و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان عضو کمیته تلقی می‌شوند و رئیس کمیته‌های تخصصی نیز مدیر فناوری اطلاعات می‌باشد.

تبصره 7: در صورت نیاز، اعضای مهمان از داخل دانشگاه و یا شرکت‌های مشاور از خارج دانشگاه جهت مشاوره برای شرکت در کمیته‌های تخصصی دعوت می‌شوند.

تبصره 8: جلسات کمیته‌های تخصصی ماهانه و در مواقع لزوم نیز با هماهنگی و زودتر از موعد برگزار می‌گردد.

ماده 3: کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات دانشگاه

به منظور تصمیم‌سازی و کمک به اعضای شورا در بررسی دقیق جزئیات طرح‌ها و تصمیمات کلان، کمیته تخصصی شورای فناوری اطلاعات با شرح وظایف و ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌شود: 

ماده 4: وظایف کمیته‌های تخصصی

 • نظارت بر خرید تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات
 • بررسی نظام فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای بهینه به شورا
 • بررسی الگوها و استانداردهای اطلاع‌رسانی و ارائه پیشنهاد به شورا
 • بررسی طرح‌ها و قراردادهای ارجاع شده از سوی شورا و ارائه گزارش به شورا
 • بررسی موانع و مشکلات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و ارائه راهکارهای مناسب
 • هم‌راستا نمودن پروژه‌های فناوری اطلاعات با برنامه راهبردی دانشگاه