دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پنجمین همایش ملی تربیت معلم در مهرماه 1398
شنبه، 11 خرداد 1398
پنجمین همایش ملی تربیت معلم در مهرماه 1398
پنجمین همایش ملی تربیت معلم با رویکرد معلم تراز جمهوری اسلامی ایران در اواخر مهرماه 1398 برگزار خواهد شد.
پنجمین همایش ملی تربیت معلم با رویکرد معلم تراز جمهوری اسلامی ایران در اواخر مهرماه 1398 برگزار خواهد شد.
وب سایت همایش: http://hmt5.cfu.ac.ir/
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار