دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کنفرانس بین المللی جبر جابجایی و کاربردهای آن در هندسه جبری
دوشنبه، 27 خرداد 1398
کنفرانس بین المللی جبر جابجایی و کاربردهای آن در هندسه جبری
کنفرانس بین المللی جبر جابجایی و کاربردهای آن در هندسه جبری برگزار می شود.
کنفرانس بین المللی جبر جابجایی و کاربردهای آن در هندسه جبری برگزار می شود.
آدرس وب سایت:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار