دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مجله دوفصلنامه اندیشه معماری
دوشنبه، 27 خرداد 1398
مجله دوفصلنامه اندیشه معماری
مجله دوفصلنامه اندیشه معماری با صاحب امتیازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتشر می شود.
مجله دوفصلنامه اندیشه معماری با صاحب امتیازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتشر می شود.
آدرس وب سایت مجله:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار