دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مجله فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
دوشنبه، 27 خرداد 1398
مجله فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
مجله فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای با صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبائی منتشر می شود.
مجله فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای با صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبائی منتشر می شود.
آدرس وب سایت مجله:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری
 
پورتال اخبار