دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مجله دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه
دوشنبه، 27 خرداد 1398
مجله دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه
مجله دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه با صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر می شود.
مجله دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه با صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر می شود.
آدرس وب سایت مجله:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار