دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فراخوان انجام طرح های پژوهشی
یکشنبه، 16 آذر 1399
فراخوان انجام طرح های پژوهشی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به‎منظور اجرای طرح‏های پژوهشی خود در نظر دارد از ظرفیت‏های پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات پژوهشی بهره برداری نماید. بدین منظور از کلیه‌ موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و مراکز آموزش عالی، جهت اجرای طرح‌های پژوهشی به شرح موضوعات زیر به همراه شرح خدمات هر طرح دعوت به همکاری می‌نماید.
بدین منظور از کلیه‌ موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و مراکز آموزش عالی، جهت اجرای طرح‌های پژوهشی به شرح موضوعات زیر به همراه شرح خدمات هر طرح دعوت به همکاری می‌نماید.
1- مطالعات نیاز سنجی شغلی- حرفه ای  حوزه دریا و مناطق مرزی
-  گزارش تحلیل وضع موجود اشتغال منطقه ای در سطوح 2و 3 صلاحیت حرفه ای
-  گزارش تحلیل سازگاری صلاحیت حرفه ای با شایستگی حرفه ای شاغلین  در منطقه
-  تبیین وضعیت اشتغال در منطقه از نگاه کاستی های شایستگی حرفه ای با حوزه عملکرد
-  تعیین فاصله شایستگی حرفه ای نیروی کار در حوزه های شغلی منطقه به تفکیک شغل- حرفه و نوع شایستگی
-  تهیه گزارش انطباق عناوین شغلی در منطقه با استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل کشور(ایسکو 2008)
-  مطالعه تطبیقی استاندارد طبقه بندی مشاغل سایر کشورها (از دید مشابهت فعالیت ها)
-  تهیه جدول انطباق سه گانه عناوین شغلی استاندارد در حوزه بین المللی، عناوین شغلی در استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل کشور (ایسکو 2008) با وضعیت موجود منطقه ای
-  تعیین عناوین مشاغل-حرفه های دارای اولویت آموزش با معیار سطوح شایستگی و صلاحیت حرفه ای

2- اجرای ارزیابی استراتژیک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  تعیین شاخص های بین المللی ناظر بر ماموریت های سازمان
-  محاسبه عملکرد شاخص در کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه (کشورهای ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله) و جهان
-  آسیب شناسی وضعیت ایران در شاخص های گزارش شده (عوامل کلیدی تاثیرگذار در کشور که منجر به تضعیف شاخص مورد استفاده می شوند، لیست شوند)
-  ارائه استراتژی تدوین شده به منظور رفع موانع بهبود عملکرد شاخص ها

3- تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت داده های آماری منطبق بر استاندارد های بین المللی کیفیت داده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (در راستای برنامه سوم توسعه آمار کشور 1396-1400 )  
-  بررسی وضعیت جاری کیفیت داده عناصر حیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  شناخت و تعریف عناصر داده حیاتی (نظام داده های حیاتی) شامل وجود منابع اساسی داده های حیاتی (Completeness)، تبعیت عنصر داده از قالب یا فرمت مطلوب ((conformity، هویت و اعتبار داده شامل جداول مرجع، لیست مقادی در منابع طلایی مستند شده در متا دیتا و صحت داده(Accuracy)
-  شناسایی فرآیندهای اصلی و مبادی رسمی ثبت و تولید داده های ثبتی و غیر ثبتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  تدوین پروتکل های صحت سنجی (Verification)، اعتبارسنجی (Validation)، و تایید (confirmation) داده های ثبتی و غیر ثبتی (تجمیعی) در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  تدوین، تکمیل یا بهنگام سازی متا دیتاها و ابزارهای کیفیت داده (نظیر موتور قواعد، ابزارهای پروفایلینگ داده و ...)
-   تجزیه و تحلیل و پروفایلینگ داده (شامل فرآیندها، ابزارها و منابع ماهر جهت شناسایی ویژگی ها و شناخت معنایی و ساختاری داده حیاتی، انجام تحلیل های دلایل ریشه ای و تاثیر بر فرآیندهای آموزش های فنی و حرفه ای، تعریف قوانین کیفیت داده جهت ارزیابی و تحلیل مستمر از وضعیت داده های هدف)
-  تدوین پروتکل ها، استانداردها و فرآیندهای اجرایی مانیتورینگ (پایش) و کنترل مستمر داده ها (تدوین نظام نامه پایش مستمر کیفیت داده ) در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  شناسایی و مستندسازی مسیرهای بحرانی و گره های کیفیت آماری (نقص داده، خطا در ثبت، عدم امکان دسترسی و ... ) و تدوین راهکارهای عملیاتی رفع گره های کیفیت و بهبود مسیر جریان داده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  تدوین فرآیندها و الزامات تقسیم کار، تفکیک وظایف و سلسله مراتبِ مربوط به مسئولیت ثبت(register)، اعمال تغییر و ویرایش(edit-change)، نظارت و کنترل(mentoring)، مسئولیت تایید(confirm)  و گزارش دهی(report)  داده به منظور شناسایی بهتر فرآیندهای کنترل کیفیت داده و طراحی چک لیست های کنترل کیفیت داده
-   تدوین ساختار سلسله مراتبِ دسترسی و تغییر ( توافقات سطح سرویس و توافقات سطح دسترسی) به منظور صیانت از داده ها و جلوگیری از دستکاری داده (Data Manipulation)

4-  طراحی مدل استقرار نظام صلاحیت حرفه ای ملی
-    طراحی مدل تدوین  استاندارد های شایستگی حرفه – شغل
-    طراحی مدل تدوین استاندارد های ارزشیابی شایستگی حرفه – شغل
-    طراحی مدل تدوین استاندارد آموزش بر اساس شایستگی
-    طراحی مدل تدوین استاندارد تجهیزات آموزشی
-    طراحی مدل تدوین استاندارد فضا مبتنی بر شایستگی
-   طراحی استقرار و جانمایی تجهیزات درمراکز ملی سنجش صلاحیت حرفه ای سطوح L1 ، L2، L3
-     طراحی چارچوب صلاحیت حرفه ای مربیان بر اساس آموزش مبتنی بر شایستگی

5 -  طراحی الگوی باز مهندسی ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توجه به الزامات قانونی و تحولات زیست بوم آموزش فنی و حرفه ای
بررسی میزان انطباق ساختار سازمانی فعلی سازمان با ماهیت آموزش های مهارتی غیر رسمی
ارائه الگوی مفهومی و ویژگی‌های ساختار سازمانی سازمان  از نظر میزان تمرکز، سلسله مراتب اختیارات، نسبت نیروی انسانی، تخصص، استاندارد پذیری فعالیت‌ها و تقسیم کار
تعیین ساختار سازمانی مطلوب برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیازهای جامعه  و بنگاههای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی
 تعیین نحوه  نائل شدن به این هدف بدون توسعه کمی تشکیلات
تعیین نحوه تصمیم‌گیری، کاهش سطوح سازمانی و سلسله مراتب اداری
تعیین نحوه استفاده از توان بخش غیر دولتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و دخیل نمودن ان در ساختارسازمانی
 تعیین امکان پذیری تجمیع واحدهای سازمانی و کاهش تعداد پستهای مدیریتی و حذف واحدهای غیر ضرور از ساختار تشکیلاتی
تعیین نحوه ارتباط بین واحدهای سازمانی سازمان  در جهت هم افزایی بیشتر
تعیین نحوه واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیر دولتی و حذف پست‌های مربوط به فعالیت‌های مذکور
تعیین مکانیسم مذکور و میزان این واگذاری
تعیین اثرات متغیر هائی نظیر تغییرات محیطی، استراتژی‌ها، نیروی انسانی، فناوری، فعالیت‌های آموزشی بر ساختار سازمانی سازمان
تعیین گزینه‌های برای برون سپاری و یا مشارکت
تعیین سناریوی مختلف برای تعیین الگوی عملی ساختار سازمانی سازمان  و سازماندهی آن در نمودارهای سازمانی
تعیین مراحل تدریجی پیاده سازی  ساختار مطلوب سازمان
نحوه شناسایی و برطرف کردن مسائل ساختاری مانند تداخل‌ها، توازی امور و سایر مشکلات در ساختار پیشنهادی

6- تصویر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در میان ذینفعان، گروه‌های هدف و افکار عمومی
- تعیین راهکارهایی افزایش منزلت و جایگاه اموزشهای فنی و حرفه ای
- تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه  افراد جامعه
- تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه مسوولین بخش عمومی
- تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه کارفرمایان صنایع و صنوف
- تعیین راهکاریهای قانونی برای افزایش اعتبار آموزشهای فنی و حرفه ای
-  تعیین ابزارهای الزامی و تشویقی برای افزایش اعتبار آموزشهای فنی و حرفه ای
-  تعیین مجموعه راهبردها، اقدامات سیاستی، عملیات اجرایی برای بهبود سیمای آموزشهای مهارتی
- تعیین مدلی برای ارتقای تصویری مثبت و متعالی آموزشهای مهارتی به صورت مستمر در جامعه

7- سنجش اثربخشی آموزشهای مهارتی از طریق تعیین بازگشت سرمایه آموزشی
-  تعیین روش تحلیل هزینه – فایده مناسب برای برای کارجویان و شاغلین بنگاه های اقتصادی از طریق تحلیل هزینه فایده مراکز آموزش دولتی و یا سازمان
-  تعیین نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی
-  تعیین ارزش ریالی برای نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی
-  تعیین تغییر در عملکرد در اثر آموزش
-  تعیین مقدار سود آموزش ناشی از مقایسه قبل و بعد از آموزش
-  تعیین هزینه های آموزش (مستقیم، غیر مستقیم، هزینه تکمیلی، هزینه کلی و پاداش فراگیران)
-  محاسبه میزان صرفه جویی مابه تفاوت هزینه آموزش و سود
-  تعیین نسبت بازگشت سرمایه به تفکیک کارآموز، دولت و بنگاه اقتصادی

8- اعتبار بخشی مدل رصد وضعیت اشتغال کارآموزان سازمان
-  تعیین روش شناسی مناسب برای رصد وضعیت اشتغال کارآموزان
-  تعیین مطمئن ترین روشهای کسب اطلاع و دسترسی به منابع داده ها
-  تعیین  زمان اطلاع یابی از وضعیت اشتغال کارآموزان با توجه به ضرورت زمان انتظار کاریابی
-  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب سطوح کارگاه آموزشی، مرکز و استان
-  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب رشته های آموزشی در سطح ملی
-  تعیین نرخ اپتیم اشتغال برای کار آموزان در هر منطقه یا استان
-  تعیین وضعیت اشتغال کارآموزان بر حسب شاغل و بیکار
-  تعیین وضعیت اشتغال شاغلین بر حسب مدت زمان اشتغال تمام وقت، پار وقت و ناقص
-  تعیین وضعیت اشتغال بر حسب استقلال کاری نزد کارفرما، خود اشتغالی یا اشتغال خانگی یا اشتغالزایی و یا کارآفرینی
-  تعیین میزان میانیگن حقوق و دستمزد دریافتی ماهان هر کارآموز شاغل بر حسب رشته محل
-  ارتباط نوع شغل با آموزش های مهارتی طی شده بر حسب طیف کاملا مرتبط تا کاملا غیرمرتبط
-  تعیین میانگین زمان انتظار کاریابی برای کارآموزان در سطوح استان و ملی بر حسب رشته محل
-  تهیه گزارشات قابل بهره برداری از اطلاعات حاصله در نیاز سنجی آموزشی و مشاوره شغلی کارآموزان
-  تعیین زیر ساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری و سازمان افزاری لازم
-  کاربست و اعتبار بخشی روش شناسی مدل معرفی شده رصد اشتغال کارآموزان

9- بررسی رهگیری اشتغال کارآموختگان آموزش فنی و حرفه ای ارائه شده در بخش دولتی سازمان
-  تعیین روش تحلیل هزینه – فایده مناسب برای برای کارجویان و شاغلین بنگاه های اقتصادی از طریق تحلیل هزینه فایده مراکز آموزش دولتی و یا سازمان
-  تعیین نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی
-  تعیین ارزش ریالی برای نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی
-  تعیین تغییر در عملکرد در اثر آموزش
-  تعیین مقدار سود آموزش ناشی از مقایسه قبل و بعد از آموزش
-  تعیین هزینه های آموزش (مستقیم، غیر مستقیم، هزینه تکمیلی، هزینه کلی و پاداش فراگیران)
-  محاسبه میزان صرفه جویی ماتفاوت هزینه آموزش و سود
-  تعیین نسبت بازگشت سرمایه به تفکیک کارآموز، دولت و بنگاه اقتصادی
-  تعیین روش شناسی مناسب برای رصد وضعیت اشتغال کارآموزان
-  تعیین مطمئن ترین روشهای کسب اطلاع و دسترسی به منابع داده ها
-  تعیین  زمان اطلاع یابی از وضعیت اشتغال کارآموزان با توجه به ضرورت زمان انتظار کاریابی
-  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب سطوح کارگاه آموزشی، مرکز و استان
-  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب رشته های آموزشی در سطح ملی
-  تعیین نرخ اپتیم اشتغال برای کار آموزان در هر منطقه یا استان
-  تعیین وضعیت اشتغال کارآموزان بر حسب شاغل و بیکار
-  تعیین وضعیت اشتغال شاغلین بر حسب مدت زمان اشتغال تمام وقت، پار وقت و ناقص
-  تعیین وضعیت اشتغال بر حسب استقلال کاری نزد کارفرما، خود اشتغالی یا اشتغال خانگی یا اشتغالزایی و یا کارآفرینی
-  تعیین میزان میانیگن حقوق و دستمزد دریافتی ماهان هر کارآموز شاغل بر حسب رشته محل
-  ارتباط نوع شغل با آموزش های مهارتی طی شده بر حسب طیف کاملا مرتبط تا کاملا غیرمرتبط
-  تعیین میانگین زمان انتظار کاریابی برای کارآموزان در سطوح استان و ملی بر حسب رشته محل
-  تهیه گزارشات قابل بهره برداری از اطلاعات حاصله در نیاز سنجی آموزشی و مشاوره شغلی کارآموزان
-  تعیین زیر ساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری و سازمان افزاری لازم
-  کاربست و اعتبار بخشی روش شناسی مدل معرفی شده رصد اشتغال کارآموزان

10- بازمهندسی پورتال خدمات تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  افزایش انعطاف پذیری و ارتقاء کمی و کیفی خدمات سازمان برای پاسخگویی به نیازهای روز
-  بهره‌گیری از روش‌های به روزی از قبیل پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند
-  سیستم هوشمند نظارت الکترونیکی و ارزیابی فرآیندها در راستای حصول اهداف
-  استقرار پایگاه دانش برای اعمال مدیریت کلان و موضعی بر قوانین آموزشی و آزمونی از طریق سطوح ستاد، ادارات کل استانی، مراکز و آموزشگاه ها
-  تدوین شرح خدمات

11- طراحی الگوی استقرار نظام سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-  مطالعه تطبیقی مدل های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
-  طراحی مدل استاندارد ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای
-  طراحی مدل ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای
-  طراحی مدل اعطای گواهینامه و صلاحیت حرفه ای
-  طراحی مدل اعتبارسنجی Accreditation
-  طراحی مدل اعتباری – امتیازی شایستگی ها (CAT)
-  طراحی مدل ارزشیابی آموخته های قبلی(RPL)
-  طراحی مدل های آزمون های عملکردی
-  طراحی مدل توسعه مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای ملی و منطقه ای

12-  طراحی و  استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای
-  نهادینه کردن نظام برنامه ریزی و هزینه یابی و تصمیم گیری بودجه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
-  ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سیستم مالی و سیستم بودجه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
-  مستندسازی نظام تدوین، تصویب ، ابلاغ و مدیریت و بودجه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
-  طراحی نظام اطلاعات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم گزارش های مدیریتی
-  به حداقل سازمان انحراف از طریق بهبود مکانیزم های نظارت و کنترل قبل ، حین و پس از اجرای بودجه
-  بهبود فرآیند پیش بینی منابع و مصارف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مرحله بررسی و به پیشنهاد برنامه بودجه

پژوهشگران محترم می توانند پروپوزال های پژوهشی مرتبط با هریک از موضوعات را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1399/09/24 به نشانی تهران- خیابان آزادی، نبش چهارراه خوش، سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، طبقه اول، دفترپژوهش، طرح و برنامه‏ریزی درسی (دبیرخانه شورای پژوهش سازمان) و یا به آدرس الکترونیکی rp@irantvto.ir ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن66583628 تماس حاصل نمایند.

توجه:
- پروپوزال‏هایی که خارج از قالب و فرمت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشند، بررسی نخواهند شد.
- پروپوزال‏هایی که بعد از اتمام مهلت مقرر فراخوان ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- پروپوزال‏های دریافتی تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رد یا قبول پروپوزال‏های واصله مختار می‌باشد.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار