دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مناقصه عمومی دو مرحله ای
دوشنبه، 8 دی 1399
مناقصه عمومی دو مرحله ای
دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کتابخانه مرکزی شامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه،مکانیک،برق) بر اساس فهرست بهای 1399 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)برگزار نماید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کتابخانه مرکزی شامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه،مکانیک،برق) بر اساس فهرست بهای 1399 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.شماره فراخوان درسامانه ستاد 2099060022000010، تاریخ انتشاردر سامانه ستاد 06/10/99، مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19.00 مورخ 13/10/99، مهلت ارائه پیشنهاد تا 24/10/99 ساعت 10.00 می باشد. مرحله نخست جلسه مناقصه (بازگشایی پاکات الف  و ب) 24/10/99 ساعت 11 صبح تعیین می گردد و مرحله دوم جلسه بازگشایی پاکت ج (پس از بررسی کمیته فنی بارزگانی)ودرتاریخ 11/11/99 می باشد. تضمین شرکت در مناقصه: هشت میلیار ریال بصورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز وجه نقد به حساب 1108045619 بانک تجارت به نام وجوه سپرده  دانشگاه کردستان. نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشترو ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی وقراردادها- تلفن مدیریت امورفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی جهت پاسخگویی فنی به سوالات: 33667446-087                                                
 
پورتال اخبار