دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی
دوشنبه، 15 دی 1399
همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی
برگزاری همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی
پنج شنبه 99٫10٫18 صبح و عصر 

لینک ورود.

https://meet.uok.ac.ir/ch/fegh

با انتخاب گزینه مهمان و ثبت نام خود میتوان به همایش وارد شد.
 
پورتال اخبار