دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع پایان نامه- خانم نرگس فتاحی- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
دوشنبه، 8 شهریور 1400
جلسه دفاع پایان نامه- خانم نرگس فتاحی- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
جلسه دفاع
لینک شرکت درجلسه به عنوان میهمان
 
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار