دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برنامه جلسات دفاع شهریور1400- دانشکده هنر و معماری
یکشنبه، 28 شهریور 1400
برنامه جلسات دفاع شهریور1400- دانشکده هنر و معماری
برنامه دفاع
 

 
لینک شرکت در جلسات مربوط به معماری
 
 https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall1
 
لینک شرکت در جلسات مربوط به شهرسازی
 
  https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2

 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار