دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
زراعت چوب در استان کردستان: وضعیت، فرصت ها و تهدیدها
دوشنبه، 5 مهر 1400
زراعت چوب در استان کردستان: وضعیت، فرصت ها و تهدیدها
مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی دکتر هدایت غضنفری و گروه جنگلداری دانشگاه کردستان برگزار می کند.
سخنرانان:
دکتر نقی شعبانیان عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه کردستان
دکتر مازیار حیدری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
 
زمان:
چهارشنبه مورخ 1400/7/7 ساعت 17
 
لطفا به صورت مهمان وارد لینک وبینار شوید:
 
پورتال اخبار