دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه طراحی محوطه های ویژه مرتبط با کاربری مذهبی
شنبه، 6 آذر 1400
جلسه طراحی محوطه های ویژه مرتبط با کاربری مذهبی
جلسه طراحی محوطه های ویژه مرتبط با کاربری مذهبی یکشنبه 7 آذر ماه 1400
جلسه طراحی محوطه های ویژه مرتبط با کاربری مذهبی یکشنبه 7 آذر ماه 1400 لینک: https:// meet.uok.ac.ir/ch/horticulture
 
پورتال اخبار