دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای مهران بایزیدی مورخ سه شنبه 12 بهمن 1400 ساعت 09:00
شنبه، 9 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای مهران بایزیدی مورخ سه شنبه 12 بهمن 1400 ساعت 09:00
عنواتن پایان نامه: پاسخ ماکزیمم سیستم های غیرخطی تحت اثر طیف طرح در حوزه نزدیک گسل
نام دانشجو:  مهران بایزیدی
استاد راهنما اول : دکتر آزاد یزدانی
استاد راهنما دوم: دکتر محمد رشید سلیمی
داور داخلی اول: دکتر کاوه کرمی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر آرمان مام عزیزی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی عمران
زمان دفاع: سه شنبه مورخ 1400/11/12 ساعت 09:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار