دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران خانم اسرا احمدی مورخ چهارشنبه 13 بهمن 1400 ساعت 10:00
یکشنبه، 10 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران خانم اسرا احمدی مورخ چهارشنبه 13 بهمن 1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی پیچهای پر مقاومت بعد از آتش سوزی
نام دانشجو: اسرا احمدی
استاد راهنما : دکتر آرمان مام عزیزی
داور داخلی اول: دکتر محمد رشید سلیمی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر مسعود خلیقی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی عمران
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/13 ساعت 10:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار