دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن آقای سید مهران حسینی مورخ یکشنبه 17 بهمن 1400 ساعت 10:00
یکشنبه، 10 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن آقای سید مهران حسینی مورخ یکشنبه 17 بهمن 1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: تخمین مقاومت فشاری تک محوری بر اساس خواص فیزیکی سنگ ها
نام دانشجو: سید مهران حسینی
استاد راهنما : دکتر محمد رضایی
داور داخلی اول: دکتر حاصل امینی خوشالان_استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر آلان شوکتی_استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی معدن
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1400/11/17 ساعت 10:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار