دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای حمید رضا سعیدی مورخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 ساعت 14:00
یکشنبه، 10 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای حمید رضا سعیدی مورخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه: بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین دارویی در شرایط بحران با ملاحظه زمان های حمل و نقل و ساز و کار بازیافت
نام دانشجو: حمید رضا سعیدی
استاد راهنما : دکتر علیرضا عیدی
داور داخلی اول: دکتر انور محمودی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر جمال ارکات_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/20 ساعت 14:00
 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار