دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت و کنترل آقای صهیب اژدری مورخ یکشنبه 24 بهمن 1400 ساعت 12:00
یکشنبه، 17 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت و کنترل آقای صهیب اژدری مورخ یکشنبه 24 بهمن 1400 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: طراحی مبدل الکتریکی دوطرفه و ایزوله بر اساس تخمینگر سطح شارژ
نام دانشجو: صهیب اژدری
استاد راهنما : دکتر رحمت الله میرزایی
داور داخلی اول: دکتر مهرداد غلامی_استادیار گروه مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر یزدان باتمانی_دانشیار گروه مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی برق قدرت و کنترل
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1400/11/24 ساعت 12:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار