دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای ارمین طلائی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 11:00
یکشنبه، 17 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای ارمین طلائی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 11:00
عنوان پایان نامه: تحلیل ریسک و زمانبندی پروژه منابع محدود با شبکه انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت
نام دانشجو: ارمین طلائی
استاد راهنما : دکتر علیرضا عیدی
داور داخلی اول: دکتر محمود شهرخی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر هیوا فاروقی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 11:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار