دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت و کنترل آقای حبیب اله عباسی مورخ شنبه 30 بهمن 1400 ساعت 12:00
یکشنبه، 17 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت و کنترل آقای حبیب اله عباسی مورخ شنبه 30 بهمن 1400 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: ردیابی توان ماکزییم برای سیستم های فتوولتاییک در شرایط سایه جزئی
نام دانشجو: حبیب اله عباسی
استاد راهنما : دکتر مهرداد غلامی
داور داخلی اول: دکتر حسن بیورانی_استاد گروه مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر رحمت الله میرزایی_استادیار گروه مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی برق قدرت و کنترل
زمان دفاع: شنبه مورخ 1400/11/30 ساعت 12:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار