دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای بهنام امینی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 12:00
شنبه، 23 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای بهنام امینی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: پایداری در مساله زمان بندی پروژه منابع محدود فازی با چندین تامین کننده در شرایط عدم قطعیت
نام دانشجو: بهنام امینی
استاد راهنما: دکتر علیرضا عیدی
داور داخلی اول: دکتر هیوا فاروقی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور داخلی دوم: دکتر هیبت اله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 12:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار